Posted by: mudakir fauzi | April 18, 2009

Filsafat Plato

Pemikiran Filsafat Plato
A. Tentang Plato
Plato adalah murid Socrates yang paling terkemuka yang sepenuhnya menyerap ajaran-ajaran pendidikan Socrates, kemudian mengembangkannya sistem filsafatnya sendiri secara lengkap. Plato mendirikan sebuah akademi untuk study tentang gagasan-gagasan yang akhirnya telah tumbuh menjadi suatu universitas pertama di dunia.
Plato dilahirkan di Athena pada tahun 472 SM dan meninggal pada tahun 347 SM dalam usia 80 tahun. Plato berasal dari keluarga Aristokrasi yang turun temurun memegang peranan penting dalam politik Athena.
Pelajaran filosofi pertama Plato diperolehnya dari Kratylos. Kratylos dahulunya adalah murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Akan tetapi ajaran seperti itu tidak hinggap di dalam kalbu anak Aristocrat yang terpengaruh oleh tradisi keluarganya.
Sejak berumur 20 tahun Plato mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberinya kepuasan baginya. Pengaruh Socrates semakin hari semakin mendalam padanya. Ia menjadi murid Socrates ayang setia sampai pada akhir hidupnya Socrates tetap menjadi pujaannya. Dalam segala karangan Plato yang berbentuk dialog, bersoal-jawab, Socrates didudukannya sebagai pujangga yang menuntun. Dengan cara begitu ajaran Plato tergambar keluar melalui mulut Socrates. Juga setelah pandangan filosofinya sudah jauh menyimpang dan sudah lebih lanjut dari pendapat gurunya, ia terus berbuat begitu. Socrates digambarkannya sebagai juru bahasa isi hati rakyat di Athena yang tertindas karena kekuasaan yang saling berganti.
Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosuf. Ia pandai menyatukan puisi adan ilmu, seni, dan filosofi. Tak lama sesudah Socrates meninggal. Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara 12 tahun lamanya, dari tahun 387 SM sampai 399 SM. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euklides mengajarkan filosofinya. Berapa lama ia disna tidak diketahui betul. Ada cerita yang mengatakan bahwa ia di Megara mengarang beberapa dialog yang mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup, berdasarkan ajaran Socrates.
Dari Megara ia pergi ke Kyrena dimana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematik pada seorang guru ilmu itu yang bernama Theodoros. Disana ia juga mengajarkan filosofi dan mengarang buku-buku.
Kemudian Plato pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa di pulau Sisilia yang pasda waktu itu diperintah oleh seorang Tiran, sang-perkosa, yang bernama Dionysios. Dionysios mengajak Plato tinggal diistananya. Dionysios merasa bangga kalau diantara orang-orang yang mengelilinginya terdapat pujangga dari dunia Grik yang tersohor namanya. Disitu Plato belajar kenal dengan ipar raja Dionysios yang masih muda bernama dion yang akhirmya menjadi sahabat karibnya. Di antara mereka berdua terdapat kata sepakat, supaya Plato mempengaruhi Dionysios dengan ajaran filosofinyasupaya tercapai suatu perbaikan sosial. Seolah-olah terasa oleh Plato bahwa suatu kesempatan yang baik sudah datang baginya untuk melaksanakan teorinya tentang pemerintahan yang baik dalam praktik. Sudah lama tertanam di dalam kalbunya bahwa kesengsaraan di dunia tidak akan berakhir, sebelum filosof menjadi raja atau raja-raja menjadi filosof. Akan tetapi ajaran Plato dititik beratkan kepada pengertian moral dalam segala perbuatan.
Cara Plato mengajar ialah berjalan-jalan di kebun, juga dalam mengajar seperti itu ia teruskan sistem dialog, bersoal-jawab, seperti yang dikemukakan oleh Socrates. Kadang-kadang pada sekelompok murid dikemukakannya suatu soal yang akan dipecah bersama-sama dengan bersoal-jawab oleh mereka. Lantas ia berjalan ke kelompok lain dengan mengemukakan pula sebuah soal yang harus mereka perbincangkan bersama-sama. Akhirnya Plato kembali kepasda kelompok yang pertama untuk mendengar jawaban mereka atas soal yang diajukan. Demikianlah seterusnya ia berkeliling.
Memberi uraian dan mengajar filosofi berdasarkan dialog, bersoal-jawab, adalah keraja Plato ayang terutama di Akademia. Hanya dalam waktu luang ia mencurahkan pikirannya pada karang mengarang tentang berbagai masalah yang ditinggalkan berupa tulisan. Plato tidak pernah kawin dan tidak punya anak. Kemenakannya Speusippos menggantikannya mengurus akademik.
B. Tentang Idea Plato
Pengertian yang dimaksud oleh Socrates diperdalam oleh Plato menjadi idea. Idea itu lain sekali hubungannya dengan pendapat orang-orang. Berlakunya idea itu tidak bergantung pada pandangan dan pendapat orang banyak. Idea timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari dengan pikiran adalah idea.
Berpikir dan mengalami adalah dua macam jalan yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang di capai dengan berpikir lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang diproleh dengan pengalaman.
Idea menurut paham Plato tidak saja pengertian jenis, tetapi juga bentuk daripada keadaan sebenarnya. Idea bukanlah suatu pikiran, melainkan suatu realita. Untuk menggambarkannya Plato melahirkan dua macam dunia yaitu dunia yang kelihatan dan bertubuh dan dunia ayang tidak kelihatan dan tidak bertubuh. Dunia yang bertubuh adalah dunia yang terlahir terdiri daripada barang-barang yang dapat kita lihat dan alami yang berubah senantiasa menurut benda dan waktu. Dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertubuh adalah dunia daripada idea. Dunia yang tetap dan tidak berubah-ubah.
Menurut Plato idea tempatnya dalam dunia lain. Segala pengetahuan adalah tiruan daripada yang sebenarnya yang timbul dalam jiwa sebagai ingatan kepada dunia asal. Di sini jiwa muncul sebagai penghubung antara dunia idea dan dunia yang bertubuh. Karena melihat sesuatu, teringat oleh jiwa gambaran yang asal, yang diketahuinya sebelum ia turun kedunia. Pandangan hanya alasan untuk ingat kepada idea.
Plato menganggap sebanyak pengertian sebanyak itu pula jenis idea. Tetapi dari seluruh idea itu merupakan satu kesatuan yang didalamnya terdapat pertingkatan derajat. Idea yang tertinggi adalah idea kebaikan yaitu sebagai tuhan yang membentuk dunia. Idea kebaikan tidak saja sebab timbulnya tujuan pengetahuan dalam dunia yang lahir tetapi juga sebab tumbuh dan kembang dalam dunia.
Idea tertinggi setelah kebaikan adalah idea keindahan. Idea ini adalah satu bentuk yang terutama daripada bayangan yang baik dalam dunia yang nyata. Yang indah menjadi penghubung yang bekerja kuat antara dunia yang tidak kelihatan dan dunia yang lahir. Jiwa yang indah yang menjelma dalam perbuatan menyelenggarakan adab, seni dan ilmu, pendidikan dan usaha politik akhirnya naik keatas dalam bentuk indah yang murni ke tempat asalnya dalam dunia yang tidak bertubuh.
C. Etik Plato
Sama seperti pandangan Socrates, etik Plato bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya adalah mencapai budi baik. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Yang dimaksud dengan kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia. Kesenangan hidup diproleh dengan pengetahuan.
Menurut Plato ada dua macam budi:Pertama budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Kedua budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan diri sendiri melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam hidup sehari-hari.
Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk melaksanakan dasar etik:
1. Melarikan diri dalam pikiran dari dunia yang lahir dan hidup semata-mata dalam dunia ideaa. Dengan pelaksanaan etiknya didasari dengan menjauhi dunia nyata. Hidup diatur sedemikian rupa,sehingga timbul cinta dan rindu kepada idea.
2. Mengusahakan berlakunya idea itu dalam dunia yang lahir ini. Dengan kata lain melaksanakan hadirnya idea dalam dunia ini. Dengan cara ini plato membentangkannya di dalam bukunya Republik dengan menciptakan suatu negara yang ideal.
D. Negara Ideal Menurut Plato
Dalam buku Republik yang menjadi tujuan hidup Plato tergambar pendapatnya tentang pembinaan Negara, masyarakat dan pendidikan. Pandangan Plato tentang negara dan luasnya masih terpaut pada masanya. Ia lebih memandang keblakang daripada kemuka. Negara Grik di masa itu adalah sebuah kota. Jumlah penduduknya tidak lebih dua atau tiga ribu jiwa. Penduduk kota adalah aorang-orang merdeka yang memiliki tanah terletak di luar kota yang dikerjakan oleh budak-budaknya. Diantara mereka terdapat saudagar, tukang, pandai seni, dan pejabat negara. Menurut kebiasaan diwaktu itu pekerjaan yang kasar dikerjakan oleh budak belian. Mereka tidak dianggap sebagai penduduk karena tidak merdeka.
Peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, menurut Plato tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat beberapa orang atau rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Dari ajaran itu datanglah keyakinan, bahwa pemerintah harus dipimpin oleh idea yang tertinggi yaitu idea kebaikan. Kemauan untuk melaksanakan tergantung pada budi. Tujuan pemerintah yang benar ialah mendidik arga negaranya mempunyai budi dan memperoleh budi yang benar adalah berdasarkan pengetahuan.
Menurut Plato negara yang ideal harus berdasarkan pada keadilan. Keadilan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sikap dan sifat serta perlakuan yang tidak berat sebelah. Sedangkan menurut Plato keadilan adalah hubungan antara orang-orang yang bergantung kepada organisasi sosial. Sebab itu keadilan dapat dipelajari dari sturuktur masyarakat.. Negara menurut Plato adalah manusia dalam ukuran besar. Jadi seorang tidak dapat mengharapkan negar menjadi baik apabila ada beberapa orang kelakuannya tidak bertambah baik
Plato membagi penduduk dalam tiga golongan:
1. Golongan Bawah, yaitu golongan rakyat jelata, yang merupakan petani, tukang dan saudagar. Kerja mereka adalah menghasilkan keperluan sehari-hari bagi ketiga golongan. Mereka merupakan dasar ekonomi bagi masyarakat. Karena mereka menghasilkan mereka tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan. Seabagai golongan ayang berusaha mereka boleh mempunyai hak milih dan harta boleh berumah tangga sendiri.
2. Golongan tengah, yaitu penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Tugas mereka adalah mempertahankan negara dari serangan musuh. Dan menjamin supaya undang-undang dipatuhi oleh rakyat. Dasr kerjanya mengabdi kepada negara. Oleh karena itu mereka tinggal bersama dalam asrama dan tidak boleh berkeluarga. Hidup mereka didasarkan atas perbaikan jenis manusia dan hubungan mereka dengan perempuan diatur oleh negara dengan pengawasan yang rapih. Anak yang lahir dari hubungan mereka dipugut dan dididik oelh negara. Anak itu tidak tahu saiap bapaknya dan siapa ibunya. Semua anak yang lahir mengaku satu sama lain bersaudara berkakak adik. Taip orang alaki-laki dipandang bapak dan tiap wanita dipandang ibu. Dengan begitu diharapkan akan timbul rasa persaudaraan antara segala manusia.
3. Golongan Atas, yaitu kelas pemerintah atau filosof. Mereka terpilih dari yang cakap dan terbaik dari kelas penjaga, setelah menempuh pendidikan dan latihan yang spesial. Tugas mereka adalah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaanya. Mereka memangku jabatan yang tertinggi. Selain itu mereka mempergnakan waktu luang untuk memperdalam filosofi dan ilmu pengetahuan tentang idea kebaikan. Mereka harus menyempurnakan budi yang tepat bagi golongan mereka yaitu budi kebijaksanaan.
Dalam negara yang ideal golongan pengusaha menghasilkan tetapi tidak memerintah. Golongan penjaga melindungi tapi tidak memerintah. Golongan cerdik pandai di beri makan dan dilindungi dan mereka memerintah. Ketiga macam budi yang dimiliki masing-masing golongan yaitu bijaksana berani dan menguasai diri dapat menyelenggarakan dengan kerja sama budi keempat bagi masyarakat yaitu keadilan.
Menurut Plato pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi empat tahap dengan tingkat usia:
Tahap yang pertama yaitu pendidikan anak-anak dari umur 10 tahun ke atas menjadi urusan negara supaya mereka terlepas dari pengaruh orang tuanya. Dasar yang utama bagi pendidikan anak-anak ialah gymnastic (senam) dan musik. Tetapi gymnastic didahulukan. Gymnastic menyehatkan badan dan pikiran. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang berani yang diperlukan bagi calon penjaga. Disamping itu mereka diberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung.
Tahap yang kedua yaitu pendidikan anak-anak berumur 14-16 tahun, yaitu diajarkan musik dan puisi serta megarang bersajak. Musik menanamkan jiwa manusia perasaan yang halus, budi yang halus. Karena dengan musik jiwa kenal aakan harmoni dahn irama. Kedua-duanya adalah landasan yang baik untuk menghidupkan rasa keadilan. Tetapi dalam pendidikan musik harus dijauhkan dengan lagu-lagu yang melemahkan jiwa serta yang mudah menimbulkan nafsu buruk, begitu juga tentang puisi. Puisi yang merusak moral disingkirkan. Pendidikan musik dan gymnastic harus sama dan seimbang.
Tahap yang ketiga yaitu pendidikan anak-anak dari umur 16-18 tahun, anak-anak yang menjelang dewasa diberi pelajaran matematik untuk mendidik jalan pikirannya. Disamping itu diajarkan pula kepada mereka dasar-dasar agama dan adab sopan supaya dikalangan mereka tertanam rasa persatuan. Plato mengatakan bahwa suatu bangsa tidak akan kuat kalau ia tidak percaya tuhan. Seni ayang memurnikan jiwa dan perasaan tertuju kepada yang baik dan yang indah.
Tahap yang keempat yaitu masa pendidikan dari umur 18-20 tahun, pemuda mendapat pendidikan militer. Pada umur 20 tahun diadakan seleksi yang pertama. Murid-murid yang maju dalam ujian itu mendapat didikan ilmiyah yang mendalam bentuk yang lebih teratur. Pendidikan otak jiwa dan badan sama beratnya. Setelah menerima pendidikan ini 10 tahun lamanya datanglah seleksi yang kedua yang syaratnya lebih berat dan caranya lebih teliti dari seleksi yang pertama. Yang gagal dapat diterima sebagai pegawai negeri. Yang diterima dan sedkit jumlahnya dapat meneruskan pelajarannya lima tahun lagi dan dididik dalam ilmu pengetahuan tentang adanya. Setelah tamat pelajaran itu, mereka dapat menyandang jabatan yang lebih tinggi. Kalau mereka setelah 15 tahun bekeraja dan mencapai umur 50 tahun, mereka diterima masuk dalam lingkungan pemerintah atau filosof. Pengetahuan dan pengalaman mereka dalam teori dan praktek sudah dianggap cukup untuk melaksanakan tugas yang tertinggi dalam negara yaitu menegakkan keadilan berdasarkan idea kebaikan.
E. Buah Tangan Plato
Tulisan Plato hampir rata-rata berbentuk dialog. Jumlahnya tidak kurang dari 34 buah. Belum dihitung lagi tulisan-tulisannya yang berupa surat dan puisi. Yang sulit ialah menentukan waktu dikarangnya. Semuanya ditulis dalam masa lebih dari setengah abad.
Ada dua pendapat yang terkemuka tentang cara memahamkan buah tangan Palto. Pertama cara metodik yang dikemukakan oleh Fr. Schleier Macher yaitu cara yang mula-mulanya disiapkan pembacanya dengan pengetahuan yang elementer, kemudian diajaknya pembaca memikirkan hal-hal itu seterusnya denganjalan dialektik, sampai akhirnya pikirannya matang tentang masalah itu. Kedua, cara genetik, mengikuti perkembangan yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Hermann.
Segala yang ditulis Plato dapat ditempatkan dalam 4 masa dan tiap masa mempunyai karakteristik sendiri:
Pertama, karangan-karangan aayang ditulisnya dalam amasa muda yaitu pada waktu Socrates masih hidup sampai tak lama sesudah dia meninggal. Buku-buku yang diduga ditulis dalam masa itu adalah Apologie, Kriton, Ion, Protagoras, Laches, Politeia buku I, Lysis, Charmides, dan Euthyphron.
Kedua, buah tangan yang ditulisnya dalam masa yangb terkenal sebagai masa peralihan. Masa itu disebut juga masa Megara yaitu waktu Plato tinggal sementara di Megara. Dialog-dialog yang diduga ditulisnya dalam masa itu adalah Gorgias, Kratylos, Menon, Hippias, dan beberapa lainnya. Persoalan yang diperbincangkan disittu kebanyakan mengenai pertentangan politik dan pandangan hidup.
Ketiga, buah tangannya disiapkan dimasa matangnya. Tulisannya yang terkenal dari waktu itu dan kesohor sepanjang masa ialah Phaidros, Symposion, Phaidon dan Politeia buku II-X. Ajaran tentang idea menjadi pokok pikiran Plato dan menjadi dasar teori pengetahuan, metafisika, fisika, psikologi, etik, politik, dan estetik. Terutama dalam Phaidros tentang perkembangan pikiran ini. Berdasarkan pandangan agama yang terpengaruh oleh ajaran Orfisme dan Phythagoras, Plato menggambarkan sifat dan nasib jiwa manusia. Jiwa itu senantiasa melayang antara tempat tianggalnya yang baka dilangit dan tubuh-tubuh yang ada di dunia ini. Penyudahan buku Politeia (republik), yang mulai dikarangnya dalam masa mudanya dan yang menjadi tujuan kerjanya yang terutama terjadi dalam masa ini. Dalam buku sambungannya itu plato menyudahkan gambaran pendapatnya tentang negara yang ideal.
Keempat buah tangan yang ditulisnya pada hari tuanya. Dialog=dialog yang dikarangnya di masa itu sering disebut Theaitetos, Parmenides, Sophistos, Politicos, Philibos, Timaios, Kritias dan Nomoi. Ada sesuatu perubahan dalam uraian pada masa itu. Idea yang biasanya meliputi seluruhnya, terletak sedikit belakang. Kedudukan logika lebih terkemuka. Perhatian kepada kepada keadaan yang lahir dan kejadian dalam sejarah bertambah besar. Untuk memahamkan isi Taimaios seluruhnya orang harus mempunyai pengetahuan lebih dahulu tentang ilmu-ilmu special, terutama ilmu alam dan ilmmu kesehatan. Timaios boleh dikatakan suatu ajaran teologi tentang lahirnya dunia dan pemerintah dunia.
Paham Plato tentang pembentukan dunia ini berdasarkan pada pendapat Empedokles, bahwa aalam ini tersusun dari empat unsur yaitu api, udara, air, dan tanah, tetapi tentang proses pembangunan seterusnys berlainan pendapatnya. Menurut Plato, tuhan sebagai pembangun alam menyusun unsur yang empat itu dalam berbagai bentuk menjadi satu kesatuan kedalam bentuk yang satu itu tuhan memasukkan jiwa dunia yang akan menguasai dunia ini. Karena itu, pembangunan dunia ini sekaligus menentukan sikap hidup manusia dalam dunia ini.
Hampir semua dialog yang dikarang Plato adalah campuran antara Filosofi, Puisi, Ilmu dan Seni. Dan uraian ayang berupa percakapan dengan bersoal-jawab itu dibuanya dengan kata-kata sindiran dan kiasan serta dongeng yang berisikan teladan. Fakta dan mitos kadang-kadang bercampur-campur dalam lukisan criteria bertukar pikiran. Sebab itu orang tak mudah mengerti apa yang dimaksudnya, sekalipun gaya katanya indah sekali.

Kesimpulan
Plato dilahirkan di Athena pada tahun 472 SM dan meninggal pada tahun 347 SM dalam usia 80 tahun. Plato adalah murid Socrates yang paling terkemuka yang sepenuhnya menyerap ajaran-ajaran pendidikan Socrates, kemudian mengembangkannya sistem filsafatnya sendiri secara lengkap. Plato mendirikan sebuah akademi untuk study tentang gagasan-gagasan yang akhirnya telah tumbuh menjadi suatu universitas pertama di dunia. Sejak berumur 20 tahun Plato mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberinya kepuasan baginya. Pengaruh Socrates semakin hari semakin mendalam padanya. Ia menjadi murid Socrates ayang setia sampai pada akhir hidupnya Socrates tetap menjadi pujaannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosuf. Ia pandai menyatukan puisi adan ilmu, seni, dan filosofi.
Menurut Plato ada dua macam budi:Pertama budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Kedua budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan diri sendiri melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam hidup sehari-hari.
Negara menurut Plato adalah manusia dalam ukuran besar. Jadi seorang tidak dapat mengharapkan negar menjadi baik apabila ada beberapa orang kelakuannya tidak bertambah baik. Plato membagi penduduk dalam tiga golongan; golongan bawah, golongan tengah, dan golongan atas.
Buah tangan Plato atau tulisan Plato hampir rata-rata berbentuk dialog. Jumlahnya tidak kurang dari 34 buah. Belum dihitung lagi tulisan-tulisannya yang berupa surat dan puisi. Yang sulit ialah menentukan waktu dikarangnya. Semuanya ditulis dalam masa lebih dari setengah abad.

Advertisements

Responses

  1. Aslm..
    trimakasih,, secara tidak langsung anda telah membantu tugas kuliah saya. ^_^

  2. […] https://dakir.wordpress.com/2009/04/18/filsafat-plato […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: